Vakmanskap gewaarborg

Alle werk gedoen deur Francois

Kombuiskaste

Kitchen cupboards made of sleepers

Kombuiskaste gemaak van spoorwegdwarslêers (“sleepers”)

The gas stove and eye-high oven in rosewood cupboards

Die gasstoof en ooghoogte-oond in netjiese rooshout kaste

The lit up cupboards with glass and louver doors give an interesting variation to the solid doors. The crown mouldings on top give a fine finish to the cupboards. The extractor which absorbs the smell of the food from the stove is fitted beneath the cupboard in the corner

Die verligte kaste met glasdeure en latwerk hortjies gee ‘n interessante variasie op die soliede deurtjies. Die kroonlyste aan die bokant rond die kaste mooi af. Die apparaat wat die kosreuke bokant die stoof absorbeer, is aan die onderkant van ‘n hoekkassie aangebring

Kitchen cupboards made of durable, synthetic material (“wraps”) which gives a serviceable finish and is easy to clean. Take notice of the tall built-in groceries cupboard, as well as the silver-coloured roll-up door where you can store your bread-board, toaster, kettle, etc

Kombuiskaste van duursame, sintetiese materiaal (“wraps”) wat ‘n sindelike afwerking gee en maklik is om skoon te hou. Let op die plafonhoogte kruidenierskas wat in die hoek ingebou is en die kassie met silwerkleurige oproldeurtjie waarin die broodbord, broodrooster, ketel, ens gebêre kan word

The doors of the farm style kitchen cupboards are made of supawood sprayed with white paint. The top and base are made of laminated stained saligna

Die plaashuis-styl kombuiskaste se deure is gemaak van supawood wat wit gesprei is. Die donker gekleurde blad en voetstuk is van gelamineerde saligna

The farm style stove cupboard has a built-in gas stove and electric oven. Note the narrow spice drawer and the large drawers for pots and pans

Die plaashuis-styl stoofkas is met ‘n gasstoof en elektriese oond toegerus. Let op die regop speseryelaaitjie en die groot potlaaie

Pots and pans can be stored in the two large drawers under the gas stove. The top drawer is for large spoons, meat knives and other kitchen utensils. The three adjacent matching drawers give ample extra storage space. The drawer for the spices can be seen on the right

Kastrolle, potte en panne word in die onderste twee groot laaie onder die gasstoof gebêre. Die boonste laai is vir groot lepels, vleismesse en ander kombuisgereedskap wat tydens die kosmaak gebruik word. Die drie bypassende laaie langsaan is ook handige bêreplek. Heel regs is een van die spyserykassies

Kitchen cupboards with solid kiaat doors

Kombuiskaste met soliede kiaat deure

3-kiaat-stairs

Kombuiskaste met deure en laaie gemaak van soliede kiaat om onder ‘n trap in te pas

kombuiskaste-400

Kombuiskaste gemaak van eikehout vloerplanke

Kombuiskaste van supawood

Kombuiskaste met supawood deure en panele wat wit en grys gespreiverf is

Eiland-tafel met balinghout blad

Eiland-tafel met balingahout blad

Slaapkamermeubels

This modern headboard and bed pedestals are made of solid red oak. The headboard consists of square wooden blocks

Dié moderne kopstuk en bedkassies van soliede rooi eikehout. Die kopstuk bestaan uit vierkantige blokke hout wat aanmekaargeheg is en waarvan die grein afwisselend horisontaal en vertikaal loop

Bed pedestal and bed lamp made of Japanese oak

Bedkassie en bedlampie van Japannese eikehout

This classical style headboard is made of Japanese oak

Dié klassieke styl kopstuk is gemaak van Japannese eikehout

Large dressing-table made of kiaat with drawers and extra storage space at the sides

Groot spieëlkas van kiaat met laaie en ekstra pakplek langs die kant

Large headboard of solid kiaat that goes with the dressing table and bed pedestal

Kopstuk van soliede kiaat wat pas by die spieëlkas en bedkassie

Bed pedestal made of kiaat

Bedkassie van kiaat

Hemelbed

Hemelbed van esdoring met laaie aan die voetenend (foto: internet)

Ingeboude kaste en boekrakke

Built-in wardrobe made of rosewood with four drawers and a lot of storage space

Ingeboude mans hangkas van rooshout met vier laaie en baie pak- en hangplek

Built-in sideboard made of rosewood with solid top and floating shelves

Ingeboude buffet van rooshout met soliede blad en swewende rakke

Corner-cupboard made of black cherry (melamine) with two desks for children's room.

Hoekkas gemaak van sintetiese swart kersiehout (melamien) met twee lessenaars weerskante vir kinderkamer.

img_5196

Linnekas met boekrak en laai gemaak van sintetiese laricina-hout (melamien)

boekrak

5.3 meter breë boekrakkas van melamien

Wash basin cabinet built into the corner of the bathroom. Made of rosewood and with louver doors

Badkamer wasbak-hoekkas van soliede rooshout met latwerk hortjiesdeure

Built-in book-shelf for the study. The frames of the glass doors are made of solid kiaat

Ingeboude boekrak vir studeerkamer met lessenaar. Die rame van die glasdeure is van soliede kiaat

This large book-shelf is 4 meters long and 2.4 meters high with a lot of storage space. The red oak is slightly stained to match the other furniture in the study

Hierdie boekrakkas is 4 meter lank en 2.4 meter hoog en het baie pakplek. Die rooi eikehout waarvan dit gemaak is, is effens bruinerig gekleur om by die ander meubels in die studeerkamer te pas

Elegant kiaat cupboard for wash basin

Elegante wasbakkas van kiaat

Boekrakkas Roux foto

Ingeboude boekrakkas van melamien met wenge-hout afwerking

wasbakkas-400

Wasbakkas met laaie, gemaak van eikehout vloerplanke

Sitkamer- en ander meubels

Old-fashioned double “riempie” seat . This is a precise replica of the original chair from days of yore. This specimen was made of railway sleepers

‘n Outydse opsit-riempiesbank. Dis ‘n presiese replika van ‘n soortgelyke bankie van toeka se tyd. Hierdie spesifieke bankie is gemaak van spoorwegdwarslêers (“sleepers”)

This chest is an imitation of an old-fashioned “wakis” (wagon-box). The chest is made of old yellow wood roof trusses and the corners of the box are strengthened with embuia wedges

Namaaksel van ‘n outydse wakis. Die kis is gemaak van geelhout-dakkappe en die hoeke van die kis is met embuia-wiggies versterk

Round coffee table with metal tray sunk into the top

Ronde koffietafel met ‘n metaal skinkbord wat in die blad versink is

Old-fashioned yellow wood shelf for ornaments. Notice the pegs for a umbrella or hat

Outydse geelhout-rakkie vir ornamente. Let op die knoppe onderaan waaraan ‘n sambreel of hoed opgehang kan word

Strong and sturdy: a table and seat combination made of railway sleepers. Ideal for outdoor life

Sterk en stewig: ‘n tafel- en sitplek kombinasie gemaak van spoorwegdwarslêers (“sleepers”). Ideaal vir die buiteluglewe

Large world map cut by hand from 3mm ply wood (teak finish).  This piece can be viewed in front of the Dutch Reformed Church Wonderboompoort.

Groot wêreldkaart met die hand uitgesaag uit 3 mm laaghout (eikehout-afwerking) wat aangebring is voor in die NG Kerk Wonderboompoort

Wall clocks made of tamboti (left) and dark sleeper wood (right)

Muurhorlosie gemaak van tambotie (links) en donker dwarslêerhout (regs)

Cabinet for flat screen TV made of cherry-wood

Kabinet vir plat skerm TV gemaak van kersiehout

Three of the five sections of a 4.7 meter wide liquor cabinet made of beech-wood (Makro Wonderboom)

Drie van die vyf seksies van ‘n 4.7 meter breë drankkabinet gemaak van beukehout (Makro Wonderboom)

Wine-rack made of Rhodesian teak

Wynrak van Rhodesiese kiaat

Filing cabinet made of solid kiaat

Liasseerkabinet gemaak van soliede kiaat

Wine cabinet made of sleeper wood

Drankkabinet gemaak van dwarslêerhout

Model of a small church. This little church can only seat twelve people

Model van ‘n klein kerkie wat sitplek vir net twaalf mense het

Model of a small church. This little church can only seat twelve people
Two-seater pews made of solid kiaat

Twee-sitplek kerkbanke van soliede kiaat

Restourasiewerk

An old-fashioned harmonium completely restored and renovated. This harmonium is more or less 130 years old

‘n Outydse traporrel (of huisorrel) waarvan nie net die meganiese binnewerke, onder andere die klawers, fluitjies en blaasbalk herstel is nie, maar ook die hout volledig gerestoureer is. Hierdie spesifieke traporrel is ongeveer 130 jaar oud

Yellow-wood table with stinkwood legs. The top was replaced and the table renovated

Geelhouttafel met stinkhoutpote. Die blad is vervang en die tafel gerestoureer

Restored oak book-shelf

Gerestoureerde eikehout boekrakkas

Juwelekissies

Jewel box made of yellow wood with embuia cross. The lid is loose and not fixed with hinges

Juwelekissie van geelhout met ‘n embuia-hout kruis. Dit het ‘n los deksel sonder skarniere.

Yellow wood jewel box with brass legs, hinges and clasp

Geelhout juwelekissie met brons voetstukkies, skarniere en knippie.

Speelgoed

Walled Medieval city with drawbridge. Wooden blocks are made of hard and precious woods. Blocks for city: 130 pieces. Wall with drawbridge: 75 pieces

Ommuurde Middeleeuse stad met valbrug. Houtblokkies gemaak van harde- en edelhout. Blokkies vir stad: 130 stukke. Muur met valbrug: 75 stukke.

Build your own Medieval city. Set of 130 blocks.

Bou jou eie Middeleeuse stad. Stel van 130 blokkies

Medieval city. Set of 60 blocks

Middeleeuse stad. Stel van 60 blokkies

Paint Your Blocks. Building blocks made pine. Water based paint

Verf jou blokkies. Boublokkies gemaak van dennehout. Waterbasis verf.

Tekeninge

spieelkas
hangkas
glaspaneelkas

© 2016 - Francois se houtwerk. Proudly developed by Binary Dynamics